Bel ons: 0187-491 755 Direct schade melden

WIA

Stuur deze pagina door

WIA-Aanvulling Plus
De WIA-Aanvulling Plus verzekering is een eenvoudige verzekering die - ongeacht de mate van arbeidsongeschiktheid - een gegarandeerde uitkering van 10% van het loon biedt aan werknemers die te maken krijgen met een uitkering uit hoofde van de IVA of de WGA.

Collectieve Ongevallen
De Collectieve Ongevallenverzekering keert een eenmalige uitkering uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van werknemers als gevolg van een ongeval.

WIA AOP Pluspolis
Werkgevers zijn overeenkomstig CAO-verplichtingen vaak gehouden het loon van arbeidsongeschikte werknemers, als aanvulling op de wettelijke uitkering krachtens de WIA (IVA of WGA), aan te vullen tot bijvoorbeeld 70 of 80 % van het laatstverdiende loon. Ook op andere wijze zijn bijvoorbeeld in de arbeidsvoorwaarden, vaak als secundaire arbeidsvoorwaarden, aanvullende regelingen bij arbeidsongeschiktheid overeengekomen.

Met het WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen kunt u deze financiële verplichtingen prima verzekeren. Het WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen is een collectieve verzekering die bestemd is voor het volledige personeelsbestand of voor specifieke groepen.

De voordelen in het kort:

 • Behoedt met name de hogere salarisgroepen voor een forse inkomensterugval
  bij arbeidsongeschiktheid.
 • Biedt werknemers beneden de WIA-grens een aanvullende verzekering tot
  80% van het laatstverdiende loon.
 • Keuze uit gelijkblijvende of jaarlijks klimmende uitkeringen.
 • Premievrije periode bij nadering van de einddatum.
 • De verzekerde som wordt aangepast als het salaris van een deelnemer
  omhoog gaat.
 • De premie van het WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen is als
  bedrijfskosten fiscaal aftrekbaar.

WGA Hiaatverzekering
De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) gaat gelden voor alle werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden.

Als de arbeidsongeschiktheid na 2 jaar ziekte blijft voortduren en de arbeidsongeschiktheid uitkomt in de arbeidsongeschiktheidsklasse tussen 35% en 80% komt een werknemer in aanmerking voor een uitkering krachtens de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Er bestaat dan het risico van bovenmatige inkomensachteruitgang.

Het WGA-hiaat ontstaat in de vervolguitkeringsfase als de restverdiencapaciteit door de arbeidsongeschikte voor minder dan 50% wordt benut. In een dergelijke situatie kan de inkomensachteruitgang van uw werknemers ten opzichte van het loon voor ziekte oplopen tot zo'n 60%. Met de WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid kunt u dit risico prima afdekken. Daarnaast bieden wij de WGA-Hiaat Inkomenscompensatie die recht geeft over een periode van 1 jaar op uitkering als de werknemer na 2 jaar ziekte door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard.